Mobile menu

Opću uvjeti pristupanja/sudjelovanja u Hajduk Family Clubu

Uvod

Članak 1.

1. Ovim općim uvjetima sudjelovanja u Hajduk Family Clubu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti pod kojima HNK Hajduk, Split, VIII. Mediteranskih igara 2 (u daljnjem tekstu: Hajduk) omogućava sudjelovanje u Loyalty Programu Hajduka (dalje u tekstu: Hajduk Family Club) te uvjeti pod kojima Hajduk dozvoljava korištenje posebne aplikacije za sudjelovanje u Hajduk Family Clubu.

2. Na odnos između Hajduka i korisnika aplikacije-programa Hajduk Family Cluba (u daljnjem tekstu korisnik aplikacije Hajduk) primjenjuju se ovi Opći uvjeti, a na sve međusobne odnose Hajduka i korisnika aplikacije-programa Hajduk Family Cluba, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

3. Hajduk pridržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti Hajduk Family Club aplikaciju program ili izmijeniti opseg, način i vrstu pogodnosti koje omogućava Hajduk Family Club.

Korisnik aplikacije Family Cluba

Članak 2.

1. Korisnik Hajduk Family Cluba može postati svaka fizička osoba (dalje u tekstu: korisnik aplikacije Hajduk) koji da svoju izričitu suglasnost i privolu za učlanjenje u Hajduk Family Clubu. Svakoj fizičkoj osobi dozvoljena je samo jedna registracija.

2. Korištenje aplikacije-programa Hajduk Family Club je besplatno odnosno za sudjelovanje u Hajduk Family Clubu ne plaća se nikakva naknada.

3. Zahtjev za aktivacijom Hajduk Family Club virtualne kartice dostupan je u aplikaciji, a sudjelovanje se ostvaruje ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta unutar aplikacije.

4. Svaki podnositelj Zahtjeva za korištenje aplikacije-programa Hajduk Family Cluba dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Virtualne Pristupnice u svrhu ostvarivanja pogodnosti HFC-a. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Virtualne Pristupnice te Hajduk ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.

5. Prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice za registraciju, podnositelj Zahtjeva koji je fizička osoba mora upisati sljedeće obvezne podatke: ime i prezime, spol, datum rođenja, adresu i grad stanovanja, broj telefona/mobitela te kontakt adresu elektroničke pošte. Podatak o OIB-u, broj članova obitelji, stručna sprema nisu obvezni te upisivanje istih u virtualnoj pristupnici ovise o volji podnositelja Zahtjeva.

6. Virtualna Pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva o prihvaćanju ovih Općih uvjeta te prije slanja ispunjene Virtualne Pristupnice Hajduku za aktivaciju, podnositelj Zahtjeva je u obvezi proučiti ove Opće uvjete i s njima se suglasiti tako da označi pripadajuće polje. Ako podnositelj Zahtjeva nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu, putem aplikacije, biti izdana virtualna Hajduk Family Club kartica.

7. Virtualna Pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva o davanju izričite privole Hajduku da se osobni podaci obrađuju u određene svrhe, a sve kako je dalje određeno u članku 4. ovih Općih uvjeta.

8. Nakon što je podnositelj Zahtjeva ispunio Virtualnu Pristupnicu kako je navedeno u prethodnim stavcima ovog članka te prihvatio ove Opće uvjete, Zahtjev šalje na aktivaciju klikom na za to predviđeno polje čime zahtjeva dostavu aktivacijskog koda koji će mu biti dostavljen na upisanu adresu elektroničke pošte. Dostavljeni aktivacijski kod podnositelj Zahtjeva potom upisuje u predviđeno polje te klikom na prijavu završava postupak registracije. Dodjelom pristupnih podataka: broja kartice i PIN-a podnositelj Zahtjeva postaje Korisnik aplikacije Hajduk Family Cluba, a pristupni podaci se šalju na adresu elektroničke pošte korisnika aplikacije. Pristupne podatke korisnik aplikacije je dužan čuvati od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba.

9. Hajduk zadržava pravo uskratiti Korisniku aplikacije Hajduk pristup Hajduk Family Club aplikaciji-programu ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkih podataka o čemu će obavijestiti Korisnika aplikacije Hajduk. Ako Korisnik aplikacije Hajduk primijeti neovlaštenu/nezakonitu uporabu svojih pristupnih podataka od strane treće osobe dužan je o tome odmah obavijestiti Hajduk. Korisnik aplikacije Hajduk je odgovoran za svu štetu proizašlu uslijed neovlaštene/nezakonite uporabe njegovih pristupnih podataka do trenutka slanja obavijesti Hajduka na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 10. ovih Općih uvjeta. Korisnik aplikacije Hajduk je dužan odmah upozoriti Hajduk na otuđenje i/ili gubitak pristupnih podataka, u cilju sprečavanja nastanka eventualne štete.

Pravni odnosi

Članak 3.

1. Između Hajduka i Korisnika aplikacije Hajduk činom registracije se ne zasniva nikakav poslovni ili poduzetnički odnos. Sudjelovanje u Hajduk Family Clubu obavlja se isključivo u okviru vlastite odgovornosti, samostalno i kao djelatnost pravno neovisno o Hajduku.

2. Korisnik aplikacije Hajduk ima pravo samo na pogodnosti za Korisnika aplikacije iz Hajduk Family Club programa. Korisnik aplikacije Hajduk izvan toga nema pravo na nikakvu drugu naknadu. Korisnik aplikacije Hajduk nema pravo na nikakvu naknadu troškova. Korisnik aplikacije Hajduk nije ovlašten za zastupanje Hajduka, posebno ne za davanje ili preuzimanje objašnjenja u okviru Hajduk Family Cluba.

Zaštita podataka

Članak 4.

1. Ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Korisnik aplikacije Hajduk daje svoju izričitu privolu Hajduku u svrhu upisivanja, daljnje obrade i korištenja njegovih osobnih podataka iz Virtualne Pristupnice za potrebe evidencije Korisnika aplikacije Hajduk, a u svrhu ostvarivanja pogodnosti. Korisnik aplikacije Hajduk izjavljuje da su njegovi podaci dostavljeni Hajduku točni i da će u slučaju davanja netočnih podataka naknaditi Hajduku bilo kakvu time uzrokovanu štetu te Hajduk ni na koji način neće biti odgovoran za navedeno. Podaci koje HNK HAJDUK š.d.d. kao Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u svrhu sudjelovanja u Hajduk Family Clubu na temelju privole su sljedeće: Ime i prezime, spol, adresa, br. telefona/mobitela, e-mail adresa, datum rođenja. Korisnik aplikacije je upoznat s pravom da se u svako doba može opozvati Privolu i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka korsinika aplikacije, u kojem slučaju je zabranjena daljnja obrada istih podataka. Dana Privola predstavlja izričito očitovanje volje korisnika aplikacije kojim izražava svoju suglasnost s obradom osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u Hajduk Family Clubu i korištenja pogodnosti istog. Davanjem izričite privole korisnik potrvrđuje da je upoznat da u svrhu ostvarenja svojih prava na osobne podatke od Voditelja obrade ima pravo zatražiti: pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, ograničiti obrade koji se odnose na njega kao ispitanika, uložiti prigovor na obradu takvih podataka, pravo na prenosivost podataka; povlačenje ove suglasnosti (privole) ukoliko povlačenje ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. U slučaju nepravilnosti zbog kojih je došlo do povrede prava Korisnika aplikacije, ispitanik prema važećoj regulativi ima pravo na podnošenje prigovora ovlaštenom tijelu. Korisnik aplikacije ima pravo povući suglasnost za korištenje podataka pisanim putem na zastita.podataka@hajduk.hr, a u sadržaju e-maila u obvezi navesti koju suglasnost želi ukinuti.

2. Korisnik aplikacije Hajduk se obvezuje pravodobno i bez odgode informirati Hajduk o eventualnim promjenama njegovog osobnog podatka koji je kao obvezan podatak naveden na Virtualnoj Pristupnici. Hajduk ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja podnositelju Zahtjeva odnosno Korisniku aplikacije Hajduk nastane zbog neispunjenja ove obveze.

3. Hajduk će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne podatke i identifikacijske podatke o Korisnicima aplikacije Hajduk u skladu sa zakonom, Općim uvjetima i Politikom privatnosti i kolačića Hajduka. Hajduk će ove podatke čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe, za potrebe istraživanja o zadovoljstvu Korisnika aplikacije Hajduk te u svrhu omogućavanja ostvarivanja korisničkih pogodnosti. Hajduk je ovlašten podatke korisnika dostaviti trećim pravnim osobama (koji s Hajdukom imaju potpisan ugovor o pristupanju u program) u svrhu ostvarivanja pogodnosti.

4. Ako Hajduk zaprimi opoziv suglasnosti na korištenje osobnih podataka koji su na Virtualnoj Pristupnici ili Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici označeni kao obvezni jer su nužni Hajduku za izdavanje virtualne Hajduk Family Club kartice, identifikaciju i komunikaciju s Korisnikom aplikacije Hajduk u svrhu ostvarivanja korisničkih pogodnosti, kao i za ostvarivanje svih prava i obveza koje iz proizlaze iz sudjelovanja u Hajduk Family Clubu, takav opoziv suglasnosti će se smatrati otkazom virtualne Hajduk Family Club kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka. Pravne posljedice otkaza nastupaju u roku od najkasnije od 48 sati od dana primitka izjave o opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka. Izjavu o opozivu suglasnosti šalje se na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 10. ovih Općih uvjeta.

5. Ako je Korisnik aplikacije Hajduk prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice označio polje predviđeno za obradu osobnih podataka u svrhu dostave informacija o dodatnim pogodnostima i novostima Hajduka te njegovih poslovnih partnera, dao je privolu Hajduku da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe odnosno u svrhe dostave obavijesti informativnog i promotivnog karaktera na upisanu adresu odnosno adresu elektroničke pošte te je ujedno dao privolu Hajduku da ga kontaktira na upisani broj telefona ili mobitela odnosno da ga obavještava putem ostalih komunikacijskih sredstava o novim ponudama i pogodnostima Hajduka i/ili partnera Hajduka te izravno promovira i nudi individualno oblikovane promidžbene obavijesti, kao i savjetuje Korisnika aplikacije Hajduk o vrstama korisničkih pogodnosti i mogućnostima realizacije istih. Ovu privolu Korisnik aplikacije Hajduk može povući u bilo kojem trenutku, slanjem izjave opozivu suglasnosti, na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 10. ovih Općih uvjeta. Povlačenje privole bit će evidentirano najkasnije u roku od 48 sati.

Izdavanje dodatne Hajdukove Family Club virtualne kartice

Članak 5.

1. Ako Korisnik aplikacije Hajduk (korisnik osnovne virtualne kartice) želi da Hajduk izda dodatne Hajduk Family Club virtualne kartice može u Hajduk Family Club aplikaciji zatražiti njihovo izdavanje.

2. U svrhu izdavanja dodatne Hajduk Family Club virtualne kartice, Korisnik aplikacije Hajduk ispunjava zahtjev za njezino izdavanje (dalje u tekstu: Dodatna Virtualna Pristupnica) koju putem Hajduk Family Club aplikacije dostavlja Hajduku.

3. Korisnik aplikacije Hajduk je dužan istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Dodatne Virtualne Pristupnice, a koji su podaci opisani u članku 2. ovih Općih uvjeta, te upisati u za to predviđeno polje vlastiti PIN kojim mu je dodijeljen prilikom registracije. Korisnik aplikacije Hajduk je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Dodatne Virtualne Pristupnice te njezinom dostavom putem Hajduk Family Club aplikacije potvrđuje da ima suglasnost fizičke osobe čiji se osobni podaci navode na Virtualnoj Dodatnoj Pristupnici, za prosljeđivanje tih osobnih podataka Hajduku i njihovu obradu od strane Hajduka. Hajduk ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti podataka iz Dodatne Virtualne Pristupnice, kao niti za postojanje suglasnosti u pogledu obrade osobnih podataka.

4. Nakon što Hajduk zaprimi Dodatnu Virtualnu Pristupnicu, na adresu elektroničke pošte Korisnika aplikacije Hajduk osnovne virtualne Hajduk Family Club kartice, dostavit će pristupne podatke: broj dodatne kartice i PIN.

5. Korisnik aplikacije Hajduk je odgovoran za priopćavanje broja i PIN-a dodatne Hajduk Family Club kartice isključivo fizičkoj osobi koja je u Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici navedena kao nositelj dodatne virtualne Hajduk Family Club kartice (dalje u tekstu: Dodatni Korisnik aplikacije Hajduk)

6. Kako bi mogao koristiti dodatnu virtualnu Hajduk Family Club karticu, Dodatni Korisnik aplikacije Hajduk mora instalirati Hajduk Family Club aplikaciju na svoj mobilni telefon i u njoj, u predviđenom polju “Aktiviraj dodatnu karticu“, ispuniti podatke iz točke 5. ovog članka, koje putem Hajduk Family Club aplikacije dostavlja Hajduku te se suglasiti s ovim Općim uvjetima i prihvatiti ih.

7. Po primitku podataka iz točke 6. ovog članka, Hajduk će putem Hajduk Family Club aplikacije Dodatnom Korisniku aplikacije Hajduk omogućiti korištenje dodatne virtualne Hajduk Family Club kartice.

Ostvarivanje pogodnosti

Članak 6.

1. U skladu s odredbama ovih Općih Uvjeta, Korisnik aplikacije Hajduk Family Cluba putem aplikacije-programa ostvaruje pogodnosti kod Hajduk Family Club Partnera. Pogodnosti za Korisnike aplikacije Hajduk se temelje na ugovorno određenim uvjetima između Hajduka i Hajduk Family Club Partnera. Visina i iznos pogodnosti kao i uvjeti ostvarivanja pogodnosti za Korisnika aplikacije Hajduk variraju ovisno o Hajduk Family Club Partneru. Hajduk sklapa s Hajduk Family Club Partnerima ugovore koji Hajduku omogućuju da Korisnici aplikacije Hajduk, u okviru Hajduk Family Cluba, ostvaruju pogodnosti. Pregled svih aktualnih Hajduk Family Club Partnera je dostupan putem aplikacije. Korisnici aplikacije Hajduk ne mogu uvjetovati odabir Hajduk Family Club Partnera odnosno Hajduk samostalno i potpuno neovisno o Korisniku aplikacije Hajduk odabire Partnere Hajduk Family Cluba.

2. Korisniku aplikacije Hajduk Family Cluba su na raspolaganju mogućnosti ostvarivanja pogodnosti: putem QR koda ili bar koda generiranog kroz mobilnu aplikaciju ili bar kode članske iskaznice

3. Korištenje pogodnosti u Hajduk Family Clubu je besplatno odnosno Korisnik aplikacije Hajduk i Dodatan Korisnik aplikacije Hajduk ne plaća nikakvu naknadu.

4. Korisnicima aplikacije Hajduk se preporučuje redovito se informirati na aplikaciji o dostupnim pogodnostima kod Hajduk Family Club Partnera.

5. Korisnik aplikacije Hajduk u okviru Hajduk Family Club nije obvezan koristiti pogodnosti Hajduk Family Club Partnera i pridobivati nove Korisnike aplikacije Hajduk ili provoditi ostale aktivnosti.

Ograničenje od odgovornosti

Članak 7.

1. Opseg Hajduk Family Cluba je ograničen na provedbu Loyalty Program kako je to opisano u ovim Općim uvjetima.

2. Prava i obveze Korisnika aplikacije Hajduk koja nastaju iz obavljenih kupovina ostvaruju se isključivo kod predmetnog Hajduk Family Club Partnera. Kupoprodajni ugovor za proizvode i/ili usluge sklapa se i stupa na snagu isključivo između Korisnik aplikacije Hajduk i odabranog Hajduk Family Club Partnera.

3. Hajduk nakon sklapanja ugovora s Hajduk Family Club Partnerom ne preuzima nikakvu odgovornost za usluge i/ili proizvode Hajduk Family Club Partnera.

4. Hajduk ne snosi odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke usluge i/ili proizvoda Hajduk Family Club Partnera. Korisnik aplikacije Hajduk prema Hajduku i/ili Hajduk Family Club nema nikakvo pravo na naknadu cjelokupnog ili dijela iskorištenog iznosa pogodnosti, na isplatu u gotovini ili neku drugu naknadu ili kompenzaciju. Mogući zahtjevi Korisnika aplikacije Hajduk u slučaju materijalnih i/ili pravnih nedostatka usluge i/ili proizvoda Hajduk Family Club Partnera postoje isključivo prema Hajduk Family Club Partneru.

5. Hajduk odgovara za štete samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. U svakom slučaju, Hajduk ne odgovara ni u kojem slučaju za izgubljenu korist, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu bilo koje vrste.

6. Hajduk ni na koji način ne odgovara za:

7. Sve prednje navedeno vrijedi također za privatnu odgovornost radnika, zakonskih zastupnika i pomoćnika Hajduka.

Prestanak sudjelovanja od strane korisnika aplikacije Hajduk

Članak 8.

1. Korisnik aplikacije Hajduk/Dodatni Korisnik aplikacije Hajduk ima pravo u svako doba deinstalirati Hajduk aplikaciju ili obrisati sve svoje podatke iz Virtualne Pristupnice čime prestaje sudjelovanje u Hajduk Family Clubu.

2. Sudjelovanje u Hajduk Family Clubu prestaje i u slučaju otkaza virtualne Hajduk Family Club kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka, a sve sukladno članku 2. Općih uvjeta poslovanja.

3. Prestankom sudjelovanja u Hajduk Family Clubu prestaju sva prava Korisnika aplikacije Hajduk određena ovim Općim uvjetima.

Prestanak/opoziv sudjelovanja od strane Hajduka

Članak 9.

1. Hajduk može opozvati/raskinuti sudjelovanje određenom Korisniku aplikacije Hajduk/Dodatnom Korisniku aplikacije Hajduk bez navođenja razloga, s otkaznim rokom od 3 dana ili zbog važnog razloga s trenutnim učinkom (bez otkaznog roka). Važnim razlozima se smatraju, narušavanje časti i ugleda Hajduka, Hajduk Family Cluba i/ili Hajduk Family Club Partnera, nanošenje značajne štete gospodarskom interesu Hajduka ili Hajduk Family Club-u ili Hajduk Family Club Partnerima. Hajduk će o prestanku sudjelovanja obavijestiti Korisnika aplikacije Hajduk slanjem izjave o raskidu na adresu elektroničke pošte Korisnika aplikacije Hajduk /Dodatnog Korisnika aplikacije Hajduk.

2. Sudjelovanje u Hajduk Family Clubu prestaje i u slučaju da Hajduk uskrati Korisniku aplikacije pristup Hajduk Family Club aplikaciji-programu uslijed primijećene neovlaštene uporabe korisničkih podataka, a sve sukladno članku 2. ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. Korisnik aplikacije Hajduk se obvezuje naknaditi Hajduku svu štetu.

Prigovori

Članak 10.

1. Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u Hajduk Family Club Programu i/ili korištenje Hajduk Family Club aplikacije i/ili virtualne Hajduk Family Club kartice izdane u aplikaciji, dostavljaju se Hajduku na adresu elektroničke pošte: family.club@hajduk.hr.

2. Hajduk će na prigovore koji su vezani uz sudjelovanje u Hajduk Family Club Programu i/ili korištenje aplikacije i/ili virtualne Hajduk Family Club kartice odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i prijedloge obvezuje odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja istih.

3. Sva komunikacija prema i od strane Hajduka odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, neovisno o izboru jezika za korištenje Hajduk Family Club aplikacije.

Antikorupcijska klauzula

Članak 11.

1. Korisnik aplikacije Hajduk /Dodatni Korisnik aplikacije Hajduk se obvezuje da će se pridržavati svih primjenjivih nacionalnih, europskih i međunarodnih pravila te primjenjivih politika i procedura Hajduka, koje se odnose na etičke i odgovorne standarde ponašanja, uključujući, bez ograničenja, one koje se bave ljudskim pravima, zaštitom okoliša, održivim razvojem, integritetom, usklađenosti poslovanja i antikorupcijom.

Korisnik aplikacije Hajduk /Dodatni Korisnik aplikacije Hajduk se posebice obvezuje:

3. Kako bi se osiguralo poštivanje antikorupcijskih pravila za vrijeme korištenja aplikacije, Korisnik aplikacije Hajduk će na zahtjev i u svako doba Hajduka dostaviti sve elemente koji su zatraženi za utvrđivanje takve usklađenosti.

Izmjene općih uvjeta

Članak 12.

1. Hajduk pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete s ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijest objaviti na svojim Internet stranicama, a može je dostaviti i putem Hajduk Family Club aplikacije.

2. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta smatrat će se prihvaćenim od strane Korisnika aplikacije Hajduk prvim korištenjem virtualne Hajduk Family Club kartice nakon izmjene ovih Općih uvjeta ili ako Korisnik aplikacije Hajduk ne prigovori istima u roku od 14 dana nakon njihove objave na Internet stranicama Hajduka.

3. Ako se u Općim uvjetima koriste oznake vezane na spol, onda se time misli na ženske i muške osobe, kao i na pravne osobe.

Rješavanja sporova

Članak 13.

1. Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Hajduk i Korisnik aplikacije Hajduk nastojat će riješiti mirnim putem.

2. Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem određuje se stvarno nadležan sud u Splitu.

Mjerodavno pravo

Članak 14.

1. Ovi Opći uvjeti tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Završne odredbe

Članak 15.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Korisnik aplikacije Hajduk Family Cluba.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 28. kolovoza 2019.

HNK Hajduk š.d.d.