Mobile menu
Javni natječaj za člana Uprave HNK Hajduk Split

Javni natječaj za člana Uprave HNK Hajduk Split

 
9/6/2012 - 00:00 sati
Klub

Nadzorni odbor HNK Hajduk š.d.d. Split temeljem zaključka sa 14. sjednice Nadzornog odbora održane u Splitu 6. lipnja 2012.g. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ČLANA UPRAVE
ŠPORTSKOG DIONIČKOG DRUŠTVA
HNK HAJDUK SPLIT
SPLIT, VIII. MEDITERANSKIH IGARA 2

I.
Javni natječaj raspisuje se za člana Uprave HNK Hajduk š.d.d., Split.

II.
Uvjeti za člana Uprave HNK Hajduk š.d.d., osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, te uvjeta definiranih Statutom Društva, su:

1. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski, diplomski i dodiplomski sveučilišni studij, ili viši akademski stupanj;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na upravljačkim poslovima u struci;

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima;

4. da se kao fizička osoba ili kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora pravne osobe ne bavi poslovima vezanim uz posredovanje u transferima igrača ili trenera, odnosno poslovima za vođenje, organizaciju ili treniranje omladinskih nogometnih škola drugih nogometnih klubova ili privatnih omladinskih škola ili nogometnih organizacija, odnosno poslovima iz predmeta poslovanja Hajduka;

5. da članstvom u Upravi Društva ne bi došao u sukob interesa;

6. da nema ograničenja utvrđena člankom 13. i 38. Zakona o športu („Narodne novine“, br: 76/06, 112/06 i 150/08);

7. da nije osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je počinjeno na mah ili iz nehaja, te za drugo kazneno djelo za koje je izrečena bezuvjetna kazna zatvora u roku od dvije godine od izdržane kazne, oproštene ili zastarjele kazne, računajući retroaktivno od dana objave natječaja;

8. da nije osoba protiv koje je započeo postupak za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna;

9. da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjen za kaznena djela u športu i u vezi sa športom.

III.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- preslik domovnice,
- preslik diplome ili drugog zakonskog dokumenta kojim dokazuju stručnu spremu,
- preslik radne knjižice s dokazom o radnom stažu,
- za toč. ad 3., 7., 8. i 9. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 15 dana od dana objave natječaja,
- za toč. ad 4., 5. i 6. izjava ovjerena kod javnog bilježnika, 
- izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom kandidat potvrđuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da kod kandidata ne postoje okolnosti iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, ne stariju od 15 dana od dana objave natječaja.

IV.
Nadzorni odbor društva utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Nadzorni odbor društva provesti će razgovor (intervju) sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja.

O rezultatima provedenog postupka Nadzorni odbor društva obavijestiti će Gradsko vijeće Grada Splita.

Na temelju rezultata provedenog postupka Nadzorni odbor društva sukladno čl. 244. Zakona o trgovačkim društvima, te sukladno čl. 33. Statuta društva imenovati će člana Uprave Društva na mandat od tri godine.

V.
Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Društva www.hajduk.hr.

Za kandidata koji neće pristupiti razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

VI.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnoj tiskovini Slobodna Dalmacija, na adresu Društva: HNK Hajduk š.d.d., 21 000 Split, VIII. Mediteranskih igara 2, s naznakom „Za javni natječaj za člana Uprave“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za javni natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog natječaja pisanim putem.

HNK HAJDUK Š.D.D.
NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK
Prof. dr. sc. JOSIP PALADINO

9/6/2012 - 00:00 sati
Klub